Obecní úřad Hněvčeves

V souladu s ustanovením § 5 odstavece 1 písmena a) až g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obecní úřad Hněvčeves, jako povinný subjekt, následující informace vztahující se k jeho působnosti.

Obec Hněvčeves vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

K plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je zřízen Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta.

Základní údaje o obecním úřadu

Název: Obecní úřad Hněvčeves
Sídlo: Hněvčeves 42, 503 15 Nechanice
Starostka: Renata Hladíková
Místostarosta: Ing. Martin Novák

Zastupitelstvo obce

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, které pracuje ve složení:

Renata Hladíková - starostka, Ing. Martin Novák - místostarosta a 5 členů zastupitelstva.

Tyto orgány jsou volené, rozsah jejich pravomocí je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Zastupitelstvo obce zřídilo následující výbory

finanční (předseda - Petr Procházka)
kontrolní (předseda - Petr Vlačiha)
kultura a společenské dění v obci (předsedkyně - Kateřina Matušková)

Místo a způsob získávání informací

Informace lze požadovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, ústní formou, podáním písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Odpovědi na ústní žádost jsou podávány rovněž ústně, neformálně a bezplatně. Pokud je žadatelem požadována informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. Způsob získávání informací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Místo a způsob podávání stížnosti, žádosti,
návrhu, podnětu, či jiného dožádání

Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu. Žádost je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti dané právnímy předpisy.

Rozhodnutí lze obdržet

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvím pošty do 15 dnů od podání žádosti.

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí

Odvolání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu a to ve lhůtách dle §16 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K tomuto účelu se nepoužívá zvláštní formulář.

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání

Postup při vyřizování je v souladu s §14 odstavec 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podání písemné informace se zpoplatňuje dle níže uvedeného sazebníku úhrad.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje

Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Sazebník úhrad

Sazebník vychází ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací.

Náhrady za odeslání:
- dle platného tarifu České pošty.

Telekomunikační poplatky:
- vyvolá-li poskytování informace nutnost použití k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, Intemet, E-mail), bude náhrada nákladů účtována podle platných tarifů.

Nahlížení do spisu:
- bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisu, bude toto poskytováno bezplatně.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023
Rok 2024
 - žádost o poskytnutí informace č. 1/2024

Závěrečná ustanovení

Veškeré informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Obecní úřad Hněvčeves zveřejňuje další informace vztahující se k jeho působnosti na úřední desce.