18. 5. 2008

Historie školy, kostela, fary a hřbitova

Škola

ŠkolaO Hněvčevské škole se zmiňuje zdejší matrika v r. 1660. Jisté však je, že od 14. století býval zde samostatný učitel při škole farní. Před rokem 1786 byly přiškoleny ku škole Hněvčevské Želkovice. Do r. 1862 byla sem přiškolena Cerekvice a do r. 1872 Třebovětice. R. 1904 čítá školní obec: Hněvčeves, Horní a Dolní Černůtky, Sovětice a Benátky. Škola stávala před rokem 1782 na jižní straně u hřbitova (který byl původně okolo kostela, kde je nyní park). R. 1828 se škola stala dvoutřídní a byla důkladně přestavěna. R. 1878 rozšířena byla škola v trojtřídní a proto, jelikož místa nebylo, vyučování býti musilo v najmuté světnici v č.8. Okresní školní rada vyzvala již r. 1877 místní školní radu o vystavění nové školní budovy, protože nynější budova je nedostačující. R. 1879 byla odkoupena část pozemku od Josefa Podlipného a zde t.r. byla vystavěna nová školní budova č.p. 54 a již v lednu 1880 se v ní počalo vyučovati. R. 1914 provedena přístavba na jižní straně školy. R. 1926 byla provedena adaptace a přístavba. R. 1948 byla provedena nová omítka školy. R. 1975 bylo na školním dvoře postaveno příslušenství ve formě kolny a garáží. R. 1978 zahájila činnost Mateřská škola. Dnes je v této budově obecní úřad a knihovna.

Kostel a fara

Kostel a faraKostel je jednolodní, obdélníkového půdorysu s pravoúhlým presbytářem. Má pozdně gotický profilovaný portál. Loď je sklenuta dřevěnou valenou klenbou s lunetami, presbytář křížově se štukovými žebry. Dřevěná kruchta spočívá na vyřezávaných sloupech. Vnitřní zařízení kostela je z konce 18. století. Fara s mansardovou střechou byla postavena r. 1767. Kostel se již od 14. století uvádí jako farní. Je zasvědcen sv. Jiří a vystavěn byl ve slohu gotickém. R. 1424 jej Táborité vypálili a sbořili. V 16. století byl od patrona Václava Záruby z Hustířan znovu vystavěn ve slohu prostém, renesančním. Mimo hlavní jsou v kostele tři pobočné oltáře a kazatelna. Hlavní oltář jest pěkná a umělecká práce řezbářská. Obraz představuje sv. Jiří v slávě. Věž jest opatřena cibulovitou bání s lucernou, v níž zavěšeny jsou dva cimbály k bití hodin z r. 1693. Ve věži jsou 4 zvony: 1. Sv. Jiří - 12qKostel (r.1510), 2. Sv. Václav - 6q (r.1500), 3. Sv. Josef - 3q (r.1683) a 4. Umíráček 1q těžký. R. 1886 byl na kostele a faře zřízen hromosvod. V srpnu 1893 byly na věž umístěny nové hodiny se čtyřmi ciferníky a arabskými číslicemi od firmy "Karel Adamec v Čáslavi". R. 1901 se pro zdejší kostel pořídily nové varhany, které postavila firma "Černý, Praha". Za 1. světové války došlo v říjnu r. 1917 k rekvizici zvonů, které byly po té přetaveny na kanóny. R. 1929 byly pořízeny zvony nové. Za 2. světové války r. 1942 byly dva zvony opět zabaveny. V letech 1939-1940 byla provedena oprava kostela a fary. R. 1951 dána na kostel nová eternitová krytina. R. 1953 se podařilo uvésti do chodu bicí zařízení věžních hodin. R. 1957 byla dána nová šindelová střecha na věž kostela. V letech 1966, 1976 byla prováděna oprava střechy kostela. R.1992 započato s rozsáhlou opravou kostela.

Občanský hřbitov

HřbitovHřbitov byl původně umístěn kolem kostela. R. 1878 byl zaslán dopis z okresního hejtmanství o nutnosti přeložiti hřbitov do širého pole mimo místo farní, protože leží uprostřed obce a vada ta zdravotní se stala tím křiklavější, že si přeje místní rada školní rozšířiti blízko položený dům školní a použíti prostor okolo kostela ku rozšíření zahrady školní. Stavba hřbitova se však odložila pro stavbu školy a r. 1897 přišlo nové vybídnutí ku jeho stavbě. Místo pro nový hřbitov navrženo na nejbližším konci zádušního pole, kde se spojují vozové cesty veřejné z Horních a Dolních Černůtek. Nový hřbitov byl dostavěn r. 1898. Před železnými vraty byla vysázena řada lip. R. 1932 byla na hřbitově vyhloubena studna.